• Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd.(KSI)
  and Koh Kong Plantation Co.,Ltd.(KPT)

  เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเพาะปลูกอ้อย และผลิตน้ำตาลทรายในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

  วิสัยทัศน์ของเรา คือ การสร้างธุรกิจน้ำตาลที่มั่นคงยั่งยืนในประเทศกัมพูชา โดยการเอาใจใส่ดูแลพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
   
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  บริษัท KPT และ KSI ร่วมกันจัดประชุมหารือกับตัวแทนที่ปรึกษาทางกฎหมายของชาวบ้านและ CLEC เพื่อหาข้อตกลงกรณีพิพาทที่ดิน
  ประชุมกับที่ปรึกษาชาวบ้านเรื่องขอบเขตสัมปทาน
  บริษัท KSI and KPT ร่วมกับทาง CLEC ส่งจดหมายถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
  ลงสำรวจพื้นที่และพูดคุยกับตัวแทนชาวบ้าน จังหวัดเกาะกง
  ส่งเอกสารฉบับแก้ไขเพื่อรายงานข้อเท็จจริง เรื่องปัญหาที่ดินของชาวบ้าน จังหวัดเกาะกง ถึงอัครราชทูตประจำกัมพูชา
  บริษัทฯ เข้าชี้แจงต่อคณะทำงานที่รัฐบาลกัมพูชาแต่งตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่สัมปทาน
   
  View all