• ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 
นโยบาย 
พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมุ่งพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเสริมสร้างวัฒนธรรม เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคลใดเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
   
-    บ้านพักพนักงาน  
       ในบริเวณบ้านพักพนักงานและเรือนรับรอง ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าก่อนถึงตัวอาคารโรงงาน มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
อย่างเข้มงวด ตลอด 24 ชั่วโมง 
   
-    โรงอาหารและร้านค้าภายใน  
       ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงาน ให้บริการทั้งอาหารไทย อาหารกัมพูชา และเครื่องดื่มนานาชนิด
   
-    ลานกีฬา  
      ลานกีฬาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมของพนักงาน
 
 
• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
นโยบาย
     บริษัท KSI  และ  KPT ได้วางนโยบายและจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเน้นการส่งเสริมและสนับสนุน     กิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรม บริษัทจะวางเป้าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน เพื่อให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ ความสำเร็จและความยั่งยืนของแต่ละกิจกรรม จะไม่เกิดขึ้นจากการบริจาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเน้นความมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรและความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่วมมือของชุมชนอีกด้วย
 
-    กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
           o    ปี 2557
           o    ปี 2556
           o    ปี 2555