วันที่ 2 มีนาคม 2558 – บริษัท KSI and KPT ร่วมกับทาง CLEC ส่งจดหมายถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
16 มิถุนายน 2558 (2,235 คน)

วันที่ 2  มีนาคม 2558 – บริษัท KSI and KPT ร่วมกับทาง CLEC ส่งจดหมายถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
            บริษัท KSI และ KPT ส่งจดหมายร่วมกับทาง CLEC ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของชาวบ้าน ถึงกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและแสดงความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาพิพาทที่ดินร่วมกัน

 
เนื้อหาอื่นๆ