วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ประชุมหารือเพื่อหาข้อตกลงกรณีพิพาทที่ดิน
17 สิงหาคม 2558 (2,565 คน)
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558
บริษัท KPT และ KSI ร่วมกันจัดประชุมหารือกับตัวแทนที่ปรึกษาทางกฎหมายของชาวบ้านและ CLEC เพื่อหาข้อตกลงกรณีพิพาทที่ดิน เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ณ. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โดยการประชุมครั้งนี้แต่ละฝ่ายได้มีการตกลงกันได้ในหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยบริษัทฯจะสามารถดำเนินการเพื่อยุติกรณีพิพาทที่ดินได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากชาวบ้านและรัฐบาลกัมพูชา

 
เนื้อหาอื่นๆ