ผลิตภัณฑ์และบริการ
 
น้ำตาลทรายดิบ
เป็นน้ำตาลทรายมีค่าสีอยู่ระหว่าง 1,001 - 2,500 ICUMSA
สีจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้ม
 
น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง
เป็นน้ำตาลทรายมีค่าสีอยู่ระหว่าง 1,001 - 1,500 ICUMSA
สามารถนำไปบริโภคได้โดยตรง
 
น้ำตาลทรายขาว
เป็นน้ำตาลทรายมีค่าสีไม่น้อยกว่า 80  ICUMSA มีค่าโพลาไรเซชั่น
ไม่น้อยกว่า 99.80 ดีกรี

 
กากน้ำตาล
เป็นผลผลิตพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายที่มีมูลค่า มีส่วนประกอบ
คือ น้ำ 20% น้ำตาลซูโครส 30% น้ำตาลอินเวอร์ท 32% อินทรีย์สารซึ่งไม่ใช่น้ำตาล 12% และเถ้า 6%
 
กากอ้อย
เป็นส่วนของชานอ้อยที่ได้จากการขบวนการหีบอ้อยจากชุดลูกหีบชุด
สุดท้ายมีค่าโพลาไรเซชั่นไม่น้อยกว่า 2.0 ดีกรี
 
บรรจุภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ขนาดตามประเภทน้ำตาล
- น้ำตาลทรายดิบ บรรจุ 1,000 กิโลกรัม
- น้ำตาลทรายขาว บรรจุ 50 กิโลกรัม      

 
ท่าเรือ Dong Peng Port