โรงงานน้ำตาล

กระบวนการผลิตน้ำตาลทราย  ดังนี้

            กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายดิบ           กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาว/ขาวบริสุทธิ์                          

           
               
           การบำบัดน้ำเสียด้วยธรรมชาติ โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ (EM) และแสงแดด
 
          

 ไร่อ้อย
  • วิธีปลูกและเก็บเกี่ยว (Sugar Plantation and Cane Cultivation)

           การเตรียมดิน ไถสับวัชพืช ปรับพื้นที่ และไถพลิกดิน                                                          การปลูก
                                    

                                                                                              
                                                                                             การเก็บเกี่ยว


                                                                           

 
  • การส่งเสริมเกษตรกร  
          


นโยบาย

         ระบบการส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยในประเทศไทยนั้น ถือเป็นระบบที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นระบบเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างเกษตรกรชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาล ให้เติบโตร่วมกันไปอย่างยั่งยืน โดยที่โรงงานน้ำตาล จะให้การสนับสนุนเกษตรกรในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ในการปลูกและบริหารจัดการแปลงอ้อย เทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการส่งเสริมด้านเงินทุนกู้ยืมต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย สามารถปลูกอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตสูงสุด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ อนาคตของครอบครัวที่สดใสและมั่นคงถาวร

         โรงงานน้ำตาลเกาะกง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากเกษตรกรชาวกัมพูชา และร่วมเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้โรงงาน เพื่อการผลิตน้ำตาล การร่วมพัฒนาชุมชน รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นต่อไป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงานส่งเสริมเกษตรกร KSI